Regulamin sklepu internetowego ENZI Kids & Style (enzikids.pl)

 

Sklep internetowy ENZI Kids & Style prowadzony jest przez:
PSS Concept Przemysław Syrkiewicz z siedzibą w Krakowie 31-212, ul. Imbramowska 1/25, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane przez UMK.

NIP: 945-160-93-86, kontakt pod adresem mailowym sklep@enzikids.pl.

 § 1
Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.
 2. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną należy zapoznać się z Regulaminem udostępnionym na stronie internetowej sklepu ENZI Kids & Style.
 4. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 5. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez Klienta. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 6. Sprzedawca zapewnia, że Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 7. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub Mozilla Firefox wersja minimum 4.0, Opera od wersji 9.5), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 8. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu, urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności powinno posiadać:
     a) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
     b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
     c) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą        bezpieczeństwa,
     d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookie (ciasteczek) oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
     e) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 9. Zabrania się dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
 10. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów.

§ 2
Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.enzikids.pl prowadzony przez Sprzedawcę,
 2. SprzedawcaPSS Concept Przemysław Syrkiewicz z siedzibą w Krakowie (31-212), ul. Imbramowska 1/25, NIP: 945-160-93-86.
 3. Klient – podmiot, który zawarł lub ma zamiar zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu,
 4. Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Klient może zamówić towar także telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na analogicznych zasadach, jak za pośrednictwem Sklepu,
 5. Umowa sprzedaży – umowa kupna sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu,
 6. Towar – rzeczy oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu,
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca jednocześnie Klientem,
 8. Firma – osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, będąca Klientem, która Zamawia Towar w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3
Zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą konta dostępnego w Sklepie.
 3. Informacje o Towarach w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 5. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie.
 6. Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do złożenia Zamówienia. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie Towaru. Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego) lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe, a nie będzie możliwości zweryfikowania tych danych i ustalenia poprawnych.
 7. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Klient powinien dodać do Koszyka Towar, który zamierza kupić, przy czym dodanie Towaru do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Towary mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
 8. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Towarami oraz przeliczanie wartości Zamówienia.
 9. W celu poprawnego złożenia Zamówienia Klient powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację oraz identyfikację odbiorcy Towaru, jeżeli będzie to inna osoba, a także wybrać dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży (paragon albo faktura VAT).
 10. Klient, podczas procesu Zamawiania może wybrać dodatkowe produkty zaproponowane przez Sprzedawcę.
 11. Klient, składając Zamówienie, może zgłosić uwagi, tj. przekazać dodatkowe informacje związane z Zamówieniem.
 12. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą, jeśli w momencie, kiedy Sprzedawca potwierdzi dostępność Towaru, a tym samym poinformuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Umowa staje się zawarta z chwilą potwierdzenia Zamówienia, w szczególności Klient będący Konsumentem otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy poprzez e-mail wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 13. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia lub ustalić inne warunki Zamówienia, gdy Zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do jego prawdziwości i rzetelności realizacji tego Zamówienia oraz prawdziwości podanych przez Klienta danych bądź sposobu zapłaty.
 14. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

§ 4
Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Klient powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
     a) Imię i Nazwisko albo firmę przedsiębiorcy,
     b) Telefon,
     c) E-mail,
     d) Hasło,
     e) Dane adresowe,
     f) NIP w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 4. Po wypełnieniu przez Klienta pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone konto Klienta.
 5. W przypadku, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Klient zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 6. W sytuacji, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do ich aktualizacji i telefonicznym lub mailowym poinformowaniu o tym Sklepu.

§ 5
Płatności

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od wartości dodanej (VAT) w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i koszty przesyłki poza przypadkiem dostawy z płatnością przy odbiorze lub zwolnionej z opłaty po przekroczeniu kwoty ustalonej przez Sprzedawcę.
 3. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce „Formy płatności”.
 4. Koszty dostawy Towaru do Klienta podane są oddzielnie i określone są w cenniku dostawy.
 5. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
     1) płatność gotówką za pobraniem – przy odbiorze przesyłki,
     2) przedpłata – przelew na konto bankowe Sprzedawcy w sposób tradycyjny,
     3) przedpłata – płatność kartą kredytową lub elektronicznym przelewem za pośrednictwem systemu PayU lub przelewów elektronicznych. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 6. Klient dokonuje zakupu Towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
 7. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą przewoźnika wskazanego przez Klienta, zgodnie z ich obowiązującym cennikiem.
 8. W przypadku zmiany cennika usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy Sprzedawca ma prawo do zmiany wysokości kosztów dostawy. Postanowienie to nie dotyczy Zamówień już realizowanych.

§ 6
Wysyłka i dostawa Towaru

 1. Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem dostawców usług pocztowych lub kurierskich lub udostępnia Towar do odbioru przez Klienta w siedzibie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu odbioru Towaru.
 3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub przelewu online, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt. 3 termin realizacji Zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 4. W przypadku płatności o której mowa w § 5 ust. 5 pkt. 2 termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem Zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. W przypadku płatności za pobraniem Towar wysyłany jest niezwłocznie.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar jest niedostępny, niezwłocznie, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już zapłacona albo zaproponuje świadczenie zamienne, jeżeli Klient wyrazi na nie zgodę.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 8. Zaleca się, aby Klient w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Towaru w momencie dostarczenia mu i odbioru Towaru, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy).

§ 7
Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Konsument, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Konsumenta zamówionego Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w formie pisemnej (w wersji papierowej/skan na adres e-mail: sklep@enzikids.pl.
 2. Zaleca się, aby Konsument zamieścił w oświadczeniu czy zwrot pieniędzy ma być dokonany przez: kompensatę, przekaz pocztowy czy też przelewem na podane konto, w razie braku wskazanej metody Sprzedawca dokona zwrotu w takiej samej formie jak nastąpiła płatność.
 3. Zaleca się, aby Konsument złożył oświadczenie w formie udostępnionej przez Sprzedawcę, nie jest jednak obowiązkowe w tej formie. Oświadczenie dostępne jest jako formularz zwrotu konsumenta umieszczony na stornie sklepu ENZI Kids & Style w zakładce: „Zwroty i reklamacje”.
 4. W przypadku określonym w ust. 1 Konsument zwraca Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Zwrócony Towar powinien być w stanie nieużywanym, wraz z nienaruszonym oryginalnym opakowaniem oraz kompletem oryginalnych metek producenta. Konsument zobowiązany jest do dołączenia do zwracanego towaru oryginalnego paragonu lub innego dowodu jego zakupu.
 5. Sprzedawca niezwłocznie sprawdzi stan zwracanego Towaru.
 6. Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta Sprzedawca zwróci Konsumentowi zapłaconą kwotę.
 7. W przypadku naruszenia przez Konsumenta warunków określonych w ust. 1 i 2 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży jest bezskuteczne, Towar nie podlega zwrotowi, a Sprzedawca nie zwraca Konsumentowi wpłaconych należności.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 roku.
 9. Konsument korzystając z prawa do odstąpienia od Umowy zwraca Towar do Sprzedawcy na własny koszt pokrywając koszty wysyłki zwrotnej do Sprzedawcy.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy wchodzącej w skład Towaru.
 11. Towar zwrócony wysyłką na koszt Sklepu Internetowego nie zostanie przyjęty do rozpatrzenia i zostanie zwrócony na koszt nadawcy, Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 8
Zwrot Towaru przez Firmę

 1. Firma ma możliwość zwrotu zakupionego Towaru, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, pod warunkiem zgłoszenia Sprzedawcy zamiaru zwrotu Towaru w terminie 48 godzin od dnia dostarczenia Firmie Towaru, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu.
 2. Podstawą zwrotu jest korekta dokumentu sprzedaży (kopia korekty faktury). Równowartość ceny zapłaconej za Towar zostanie przekazana Firmie po dostarczeniu potwierdzonej kopii korekty faktury.
 3. Zwrot wymaga dostarczenia formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu, który stanowi pisemne oświadczenie Firmy o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 4. Towar zwracany Klient wysyła załączając oryginał dokumentu zakupu wraz z informacją czy zwrot pieniędzy ma być dokonany przez: kompensatę, przekaz pocztowy czy przelewem na podane konto, nie później niż 14 dni od daty złożenia formularza zwrotu z oświadczeniem wypowiedzenia Umowy sprzedaży zawartej na odległość.
 5. Zwrócony Towar powinien być w stanie niezmienionym, w tym powinien być w stanie kompletnym. Towar zwracany powinien być zapakowany w sposób gwarantujący zabezpieczenie przesyłki i jej zawartości.
 6. Towar zwrócony wysyłką na koszt Sklepu Internetowego nie zostanie przyjęty do rozpatrzenia i zostanie zwrócony na koszt nadawcy, Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 9
Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową sprzedaży na podstawie rękojmi za wady fizyczne i prawne.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta będącego Konsumentem lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, w szczególności jeżeli:
     a) nie ma właściwości, które Towar określonego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
     b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
     c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
     d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 4. Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży trwa maksymalnie 2 lata od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady lub jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 6. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, również jeżeli Towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 556 par. 2 K.C. jeżeli zapewnień tych nie znał ani oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o dokonaniu zakupu w sklepie w przypadku gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy sprzedaży.
 7. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi gdy Towar to rzeczy oznaczone tylko co do gatunku pod warunkiem, że Klient nie będący Konsumentem wiedział o wadzie w chwili wydania Towaru.
 8. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za wadę Towaru w szczególnym przypadku nieprawidłowego użytkowania rzeczy będącej Towarem, jeżeli czynności te zostały wykonane przez osobę trzecią nie związaną ze Sprzedawcą, albo przez Klienta niezgodnie z zasadami użytkowania Towaru.
 9. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Sprzedawca wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie, w przeciwnym wypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 11. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 13. Jeżeli spośród sprzedanych Towarów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towaru wolnego od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży ograniczone jest do Towarów wadliwych.
 14. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 15. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się dołączenie przez Klienta dowodu zakupu Towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 16. W przypadku niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument powinien odesłać reklamowany Towar na koszt Sprzedawcy pod adres: ENZI Kids & Style, ul. Mackiewicza 17, 31-214 Kraków, wraz z opisem niezgodności podając:
     a) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,
     b) żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,
     c) dane kontaktowe składającego reklamację. Formularz reklamacji konsumenta umieszczony na stornie sklepu ENZI Kids & Style w zakładce: „Zwroty i reklamacje”.
 17. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie w terminie do 14 dni roboczych od momentu zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta Towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. Sprzedawca poinformuje wówczas Konsumenta o wydłużonym terminie rozpatrzenia reklamacji z powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 18. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z Umową sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta poprzez naprawę lub wymianę na nowy Towar, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów Konsument ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy sprzedaży, przy czym Konsument od Umowy sprzedaży nie może odstąpić, gdy niezgodność Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotna.
 19. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego użytkowania Towarów.W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§ 10
Gwarancja

 1. Sprzedawca wydaje dokument potwierdzający udzieloną gwarancję jakości na Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu, niezależnie od innych uprawnień Klienta przewidzianych Regulaminem. (Paragon fiskalny lub Faktura VAT)
 2. W przypadku określonym w ust. 1 z dokumentu gwarancji wynika, kto jest stroną zobowiązaną z tytułu udzielonej gwarancji jakości, tj. czy jest to Sprzedawca, producent, czy importer oraz okres na jaki gwarancja jakości została udzielona.
 3. W przypadku wadliwego działania produktu należy wysłać go na adres firmy: ENZI Kids & Style, ul. Mackiewicza 17, 31-214 Kraków.
 4. Podstawą rozpatrzenia gwarancji jest ustalenie i potwierdzenie zakupu w Sklepie, na podstawie:
     a) dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu (faktura, paragon), albo
     b) dostarczenia informacji niezbędnych do potwierdzenia zakupu: numer dokumentu zakupowego, nazwa Klienta, numer NIP w przypadku Firm.
 5. Gwarancja nie obowiązuje, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego lub powstałymi na drodze nieprawidłowej eksploatacji Towaru.
 6. Gwarancji nie podlegają:
     a) Towary posiadające uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania,
     b) Towary zmodyfikowane,
 7. Wymagane jest pisemne podanie objawów uszkodzenia, a sugerowana forma zgłoszenia to formularz zgłoszenia reklamacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 8. Zgłoszenie gwarancyjne złożone przez Konsumenta zostanie rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia dostarczenia Towaru, w przypadku firm w indywidualnie ustalonym terminie.
 9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta, przysługujących z tytułu przepisów o rękojmi za wady Towaru, chyba, że takie uprawnienia uchylono w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem.

§ 11
Prawa autorskie

 1. Nazwa Sklepu oraz wszelkie elementy Sklepu stanowią własność Sprzedawcy lub Sprzedawca posiada zgody lub licencje na korzystanie z tych elementów, przy czym niezależnie od ww. podstawy każdy ww. element stanowi przedmiot prawa autorskiego, przez co podlega ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy w jakikolwiek sposób jest zabronione.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Klientów o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 21 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Klient nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje konto w Sklepie.
 2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Firmą rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 30.12.2015 roku.

Polityka prywatności


§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług Sprzedawcy poprzez Sklep.
 2. Terminy użyte w Regulaminie pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Klientów podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

§ 2
Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Sklepu (dalej: „Dane Osobowe”) jest Sprzedawca, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami ustawy oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 3
Zbiór Danych Osobowych

 1. Zbiór Danych Osobowych Klientów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, czym został wypełniony obowiązek nałożony na Administratora na podstawie art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 4
Zasady gromadzenia Danych Osobowych Klientów

 1. Przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez Klienta Danych Osobowych.
 2. Składanie Zamówień wiąże się z koniecznością podania przez Klienta Danych Osobowych.
 3. Rejestracja w Sklepie wiąże się z koniecznością podania przez Klienta Danych Osobowych.
 4. Niepodanie przez Klienta Danych Osobowych nie pozwoli na złożenie Zamówienia.

§ 5
Zakres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Administrator poprosi Klienta o podanie następujących Danych Osobowych, które to Klient powinien podać w celu złożenia Zamówienia:
     1) nazwisko i imię, lub firmę przedsiębiorcy,
     2) adres zamieszkania,
     3) adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
     4) adres poczty elektronicznej,
     5) numer telefonu,
     6) numer NIP,
     7) dane do faktury VAT,
  oraz ewentualnie dodatkowe informacje, jakie chce podać Klient.
 2. W celu realizacji Umowy sprzedaży Sprzedawca może udostępniać zebrane od Klientów dane do podmiotów pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
 3. Administrator gromadzi też dane dotyczące: adresu IP używanego przez Klienta, lokalizację, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów, a także odwiedzane przez Klienta strony w Sklepie, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;
 4. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży, w celu marketingu swoich usług i produktów w przypadku wyrażenia na to zgody przez Klienta oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

§ 6
Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy sprzedaży.
 2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Sklepu.
 3. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich poprawiania.

§ 7
Informacje handlowe

 1. Administrator może przesyłać Klientom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę.
 2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Sklepie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Klienta, pod warunkiem, że Klient wyraził na to zgodę.

§ 8
Wykorzystanie plików Cookies - tzw. „ciasteczek”

 1. „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Klienta.
 2. „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Klienta i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Sklepie Administratora.
 3. Klient może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“ m.in. za pomocą ustawień swojej przeglądarki.
 4. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „Ciasteczek”.
 5. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

§ 9
Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

 1. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:
     a) Klient wyrazi na to zgodę lub
     b) będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
     c) będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży.
 2. W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.

§ 10
Prawa Klientów

 1. Klient ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
 2. Administrator zapewnia Klientowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na jego żądanie, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 4. Każdy Klient ma możliwość podglądu i edycji swoich Danych Osobowych, w każdym czasie, w ramach funkcjonalności Sklepu, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła.
 5. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat Danych Osobowych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych.